În conformitate cu strategia generală de dezvoltare a SC AUTOSERVICE IULIUS SRL, cu interesele comerciale, de marketing şi sociale ale organizaţiei şi cu cele ale părţilor interesate, managementul de la cel mai înalt nivel, stabileşte prezenta politică în domeniul managementului integrat : calitate, mediu, securitate şi sănătate ocupaţională.

Politica SC AUTOSERVICE IULIUS SRL în domeniul managementului integrat oferă cadrul general pentru stabilirea:

 • obiectivelor generale în domeniul calităţii, pentru satisfacerea cerinţelor specificate şi a celor implicite (legale şi reglementate), referitoare la produsele/serviciile furnizate;
 • obiectivelor, ţintelor şi programelor de mediu pentru prevenirea poluării, îmbunătăţirea performanţelor de mediu, reducerea riscurilor de mediu la un nivel acceptabil, precum şi conformarea cu cerintele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie;
 • obiectivelor şi programelor pentru controlul riscurilor şi imbunătăţirea performanţelor de securitate şi sănătate ocupaţională, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor identificate, precum şi conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie;

Administratorul SC AUTOSERVICE IULIUS SRL are responsabilitatea conducerii sistemului de management integrat în toate activităţile desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice din subordine. În acest scop, se numeşte prin decizie Reprezentantul Managementului pentru SMI – Calitate, Mediu, Securitate şi Sănătate Ocupaţională (RSMSI) care coordonează activitatea Compartimentul SMI (Calitate, Mediu, Securitate şi Sănătate Ocupaţională) subordonat Administratorului şi care include personal de specialitate, competent şi instruit în domeniu.

În conformitate cu politica stabilită de managementul organizaţiei, cerinţele şi metodele specificate în documentaţia sistemului de management integrat (SMI) corespund cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005, SR OHSAS 18001 : 2008 şi sunt aplicabile în toate zonele funcţionale şi administrative ale organizaţiei.

Managementul de la cel mai înalt nivel conştientizează necesitatea adoptării unei politici adecvate în domeniul managementului integrat, în vederea indeplinirii tuturor cerinţelor specificate şi implicite, având ca scop final creşterea satisfacţiei clienţilor prin respectarea cerinţelor acestora şi a celor legale şi reglementate aplicabile, precum şi, altor cerinţe la care organizaţia subscrie.

În acest sens managementul de la cel mai înalt nivel declară şi se angajază:

 • Să pregătească cadrul organizaţional propice pentru certificarea Sistemului de Management Integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, de către un organism acreditat;
 • Să întreprindă toate acţiunile necesare prevenirii poluării mediului, accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, precum şi, pentru conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia a subscris;
 • Să stabilească şi să facă cunoscute politica şi obiectivele în domeniul managementului integrat la toate nivelurile organizatorice implicate şi părţilor interesate;
 • Să determine competenţa necesară pentru resursele umane şi să intreprindă acţiuni pentru instruirea/specializarea/autorizarea/atestarea personalului care desfaşoară activităţi ce influenţează calitatea produselor/serviciilor, pot interacţiona cu mediul sau sunt implicate în prevenirea şi reducerea la un nivel suportabil a riscurilor privind securitatea şi sănătatea ocupaţională ;
 • Să asigure resursele necesare implementării, funcţionării şi îmbunătăţirii continue a eficacităţii Sistemului de Management Integrat;
 • Să asigure infrastructura, mediul de lucru, echipamentele tehnice de monitorizare şi măsurare şi, după caz, echipamentele individuale, necesare realizării produselor/serviciilor conform cerinţelor specificate şi implicite, conformării cu cerinţele legale, reglementate şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie;
 • Să stabilească metode adecvate de comunicare şi consultare pentru implicarea întregului personal al organizaţiei în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat, inclusiv prin stimularea iniţiativelor în domeniu;
 • Să monitorizeze, să analizeze şi să înbunătăţească continuu procesele Sistemului de Management Integrat şi de realizare a produselor/serviciilor;